Värmlands Flygklubb - Stadgar

Utgåva 2019-01-31
Godkänd av årsmötet 2019-03-10
Godkänd av årsmötet 2020-03-15
I laga kraft 2020-03-15

Innehållsförteckning
1 - Klubbens bildande
2 - Klubbens syfte
3 - Styrelsen.
4 - Årsmötet.
5 - Medlemskapet.
6 - Årsavgifterna.
7 - Rösträtten vid årsmötet.
8 - Förvaltning och revision.
9 - Stadgeändring.
10 - Klubbens upplösning.
11 - Valberedningen.
12 - Kommittéer och arbetsgrupper.
13 - Beslut och val.
14 - Beslutande organ.
15 - Firmateckning.

1. Klubbens bildande.
Några medlemmar ur Värmlands Flygklubbs segelflygsektion bildade i slutet av 1940-talet en löst sammansatt grupp som kallades "Klemmgänget".Gänget växte och grundlade åren 1952 till1953 det som kom att bli Sportflygklubben i Karlstad.
Klubbens första flygmaskin skänktes av ett par medlemmar ur Klemmgänget. Den bar namnet SE-BGS, och var givetvis en "Klemm".
Under 2017 återtogs namnet Värmlands Flygklubb då detta ansågs som mera rättvisande med hänsyn till klubbens verksamhet och historia.

2. Klubbens Medlemmar och syfte.
Klubbens medlemmar är privatflygare, flygelever, enskilda flygplansägare och allmänt flygintresserade.

Klubben skall som ideell förening:
2.1  Tillvarata medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, lokala flygplatseroch andra aktörer inom flygsektorn.
2.2  Ge medlemmarna möjlighet att förvärva kunskaper och öva färdigheter inom flygningens område.
2.3  Genom bruksflygverksamhet ställa materiella och personella resurser till samhällets förfogande.
2.4  Genom olika arrangemang söka bredda intresset för flygsporten inom lokalområdet
2.5  Klubben kan anslutas till andra organisationer / förbund efter förslag från styrelsen och beslut av årsmötet eller allmänt möte

3. Styrelsen.
3.1  Styrelsen skall ha sitt säte i Karlstad, och bestå av minimum fyra (4) och maximum sex (6) ledamöter jämte (1) suppleant. Årsmötet väljer Ordförande, Ledamöter och suppleant.
3.2  Ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år, så att Ordförande och två ledamöter väljs udda år, övriga ledamöter och suppleant väljs jämna år.
3.3  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga erforderliga befattningar. En ledamot kan inneha flera befattningar.
3.4  Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
3.5  Styrelsen företräder klubben, bevakar dess intressen och hanterar dess angelägenheter.
3.6  Styrelsen beslutar å klubbens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
3.7  Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, hantera föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning och verksamhetsberättelse till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
3.8  Styrelsen sammanträder när ordföranden finner detta erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta.
3.9  Styrelsen är beslutsmässig då minst Ordföranden och två ledamöter är närvarande.
3.10  Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
3.11  Styrelsen skall förbereda inkomna motioner, propositioner och övriga ärenden inför årsmöte eller allmänt möte.
3.12  Styrelsen skall upprätta budget över inkomster och utgifter för nästkommande verksamhetsår och förelägga årsmötet densamma.
3.13  Styrelsen kan adjungera medlem med ansvar för speciellt ärende under viss tid.

4. Årsmöte
4.1 Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar senast 4 veckor före möte. Kallelse med e-post gäller som skriftlig kallelse.
4.2 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31:a januari.
4.3 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning)
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av ordförande i föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant
15. Val av revisorer samt suppleanter.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
17. Övrigafrågor.
18. Medlemsärenden

5. Medlemskapet.
5.1  Ansökan om medlemskap skall vara skriftligt och innebär att den som söker medlemskap förbinder sig att följa klubbens föreskrifter och stadgar.
5.2  Medlem väljs in av styrelsen, och av årsmötet fastställda avgifter skall vara betalda innan medlemskapet anses giltigt.
5.3  Medlemskap skall vara giltigt enligt § 5.2 för att få nyttja klubbhuset, klubbens flygplan eller annan av klubbens egendom.
5.4  Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag från styrelsen.
5.5  Ständig medlem blir enskild person som till klubben betalar en summa motsvarande ett basbelopp enligt senaste officiella notering.
5.6  Hedersmedlem och Ständig medlem befrias från medlemsavgift.
5.7  Medlem som en månad efter krav ej erlagt stadgade avgifter kan, av styrelsen, uteslutas ur klubben.
5.8  Medlem som ej följer klubbens regler och stadgar kan, av styrelsen, uteslutas ur klubben.
5.9  Uteslutning kan överklagas skriftligt och skall behandlas och avgöras av närmast kommande årsmöte. Överklagan om uteslutning skall vara upptagen på årsmötets föredragningslista och omnämnas i kallelse till mötet. Styrelsens beslut står fast till dess överklagan är avgjord.
5.10  Utträde ur klubben kan ske först efter skriftlig begäran till styrelsen. Utträde beviljas av styrelsen efter kontroll att förfallna avgifter är betalda.

6. Årsavgifterna
6.1  Två typer av årsavgifter kan förekomma. Flygplanavgift och Medlemsavgift. Dessa avgifter kan åsättas valfritt belopp, förutsatt att andra intäkter gör att kriterierna i § 6.2 och § 6.3 uppfylls.
6.2  Flygplanavgiften bör vara klubbens fasta kostnader för flygplanen enligt budget, upprättad av styrelsen, delad med antalet medlemmar som tecknat sig för flygplanavgift + lågt flygtimpris.
6.3  Medlemsavgiften bör vara kostnaderna för klubbens administration, enligt budget upprättad av styrelsen, delad med antalet medlemmar.
6.4  Därutöver skall medlem betala den avgift som kan komma att utdebiteras av organisation som klubben valt att ansluta sig till.
6.5  Hedersmedlem och ständig medlem är befriad från medlemsavgift men betalar flygplanavgift, om sådan förekommer samt avgift till organisation som klubben valt att ansluta sig till.
6.6  Avgift enligt §6.2 och §6.3 beslutas av årsmötet och påföres respektive flygkonto den 15 mars vart år med förfallodag 15 april.
6.7  Betalning efter förfallodag enligt §6.6 ger klubben rätt att ta ut förseningsavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.
6,8 Styrelsen, eller den styrelsen utser, äger rätt att utfärda flygförbud för medlem som överskridit kreditgränsen på flygkontot. Kreditgränsen anges av styrelsen.

7. Rösträtt vid årsmöte.
7.1  Rösträtt har medlem som upptagits i röstlängd, upprättad av styrelsen, förelagdårsmötet. Passiv medlem har yttranderätt men ej rösträtt på årsmötet.
7.2  Röstlängden skall innehålla varje medlem som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben.
7.3  Röstberättigad medlem har en (1) röst.
7,4 Omröstning sker öppet.
7.5  Medlem kan begära sluten omröstning.
7.6  Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid personval då lottning skall verkställas.
7.7  Medlem som är förhindrad att närvara vid årsmötet kan inge sitt ställningstagande vid val, genom skrivelse till årsmötet. Sådan skrivelse skall vara styrelsen tillhanda senast dagen före årsmötet.

8. Förvaltning och revision
8.1  Räkenskapsåret skall vara lika med kalenderår.
8.2  Räkenskaperna och förvaltning skall granskas av två, av årsmötet valda revisorer alternativt av en auktoriserad revisionsbyrå.
8.3  Räkenskaperna skall sammanfattas i ett bokslut som lämnas till revisorerna/revisionsbyrån senast den 1 februari.
8.4  Revisionsberättelsen vari ansvarsfrihet tillstyrkes eller avstyrkes skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.
8.5  Om tecken pekar mot avstyrkande skall revisorerna/revisionsbyrån omgående kontakta och informera styrelsen om orsaken.

9. Stadgeändring
9.1  Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet.
9.2  För ändring av klubbens stadgar fordras beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden med minst 30 dagar mellanrum, av vilket det ena skall vara ordinarie årsmöte.
9.3  Stadgeändring skall omnämnas i kallelsen till årsmötet.

10. Klubbens upplösning.
10.1  Beslut om klubbens upplösning kan fattas endast på förslag av klubbens styrelse.
10.2  För att beslut om upplösning skall bli giltigt skall minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar bistå förslaget om upplösning.
10.3  Upplösning kan ske efter beslut vid, två på varandra följande, ordinarie årsmöten.
10.4  Vid upplösning av klubben skall tillgångarna föras över till förening eller institution som verkar för några eller något av klubbens ändamål och syften.

11. Valberedningen.
11.1  Valberedningen skall utföras av två medlemmar valda av årsmötet.
11.2  En av ledamöterna utses till ”sammankallande”.
11.3  Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsmöte.
11.4  Styrelseledamot eller revisor kan ej väljas till valberedare.
11.5  Valberedarna skall som grunddokument använda klubbens stadgar.
11.6  Valberedarna skall senast 31 januari lämna sitt förslag till styrelsen. Förslaget skall vara ”väl förankrat”.

12. Kommittéer och arbetsgrupper.
12.1  Stående kommittéer beslutas av årsmötet.
12.2  Kommitté ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år.
12.3  Kommitté ordSförande väljer ledamöter efter behov.
12.4  Tillfälliga arbetsgrupper inrättas av styrelsen

13. Beslut och val.
13.1  Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet föreskrivs enligt dessa stadgar.
13.2  Avgöranden sker genom öppen omröstning och ordföranden har utslagsröst.
13.3  Om någon i samband med personval kräver sluten omröstning, skall sådan verkställas. Rösträkningen utförs av justeringsmännen.
13.4  Rösträtt tillkommer endast medlem som upptagits i röstlängden för mötet. Passiv medlem har ej rösträtt.

14. Beslutande organ.
14.1  Årsmötet i första hand.
14.2  Allmänt möte därefter.
4.3  Allmänt möte = Extra möte = Medlemsmöte.

15. Firmateckning.
15.1  Klubbens firma tecknas av Ordföranden, Sekreteraren och Skattmästaren, två i förening.
15.2  Klubbens affärskonto, bankgiro och postgiro tecknas av skattmästaren eller Av den/dem styrelsen utser.

Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.