Flygsäkerhetspolicy

Värmlands Flygklubb och Flygskola

Flygning ska vara kul men framförallt säkert. Inom både vår flygklubb och flygskola eftersträvar vi att varje flygtimme ska vara lika säker för så väl pilot, passagerare, elev, instruktör och tredje part. Flygsäkerhetspolicyn gäller för flygklubben, all verksamhet och samtliga utbildningsprogram och kursplaner inom flygskolan. 

Alla händelser som hade kunnat leda till en incident eller olycka rapporteras för att underlätta identifiering av flygsäkerhetsbrister inom organisationen. Vi tillämpar i samtliga fall en ”just culture” vilket innebär att den som rapporterar en händelse inte ska beskyllas eller stå i skuld.

Vårt verktyg för denna rapportering har vi i vårt bokningssystem, MyWebLog, i form av Integrerat Rapporteringssystem - IRS åtkomligt för klubbens medlemmar. Utsedd person av flygklubbens styrelse är ansvarig för att rapporterna behandlas, utvärderas samt att återkoppling sker till den som så önskar. Samtliga rapporter anonymiseras men händelserna kan, och bör, diskuteras i klubbledningen eller annat utsett organ för att förhindra att händelsen inte ska uppstå igen.

Befälhavaren ansvarar för säkerheten ombord och att flygningarna följer de lagar och regler som gäller. Vår ståndpunkt är att det är bättre att rapportera en gång för mycket än en gång för lite och vi vill att alla aktiva inom organisationen ska känna förtroende för rapporteringssystemet och dess positiva effekter på flygsäkerheten. 

Ytterligare hjälpmedel i flygsäkerhetsarbetet är det program, H50P, som dåvarande Luftfartsinspektionen initierade 1998 som syftade till att reducera antalet haverier inom privatflyget med 50% under en 10-årsperiod. Inom ramen för detta progam skrevs ett flertal mycket bra skrifter med tips och metoder för höjd flygsäkerhet. Läs och begrunda vad som står i dessa, flygsakerhet.ksak.se 

Vi eftersträvar ett öppet klimat i klubben som uppmuntrar till diskussioner runt flygsäkerhet!

Du som funderar kring någon flygsäkerhetsfråga, använd gärna IRS-formuläret så tar styrelsen upp det vid nästa möte. Om din flygsäkerhetsfråga är akut skicka ett mail till ordf eller motorflygchef.

Säker flygning är rolig flygning!

Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.