Bokningsregler

Den här sidan kommer att uppdateras med mer information inom kort...

Nedanstående är gamla befintliga bokningsregler som är under översyn!

5.3 Bokning och avbokning

5.3.1 Bokning
Bokning av flygplan sker genom notering i myWebLog. Vid flygning till annan ort anges gärna resmålet.

I bokningstiden skall tiden för iordningsställande av planet före och efter flygning ingå. Tid före avfärd och efter hemkomst bör vara max ca 30 minuter.

5.3.2 Minimidebitering
Flygning kortare an 15 min debiteras som 15 minuter.

5.3.3 Avbokning
Om planerad flygning ställs in skall avbokning ske oavsett anledning. Även då flygningen hindras av dåligt väder. Bokat plan är disponibelt för "annan flygning" 30 minuter efter den tidpunkt som noterats om inget meddelande om fördröjning finns i myWebLog.

5.4 Företräde

5.4.1 Brandflyg
Brandflyg äger alltid företräde framför annan flygning

5.4.2 Gentlemannaprincipen
Längre bokning bör ha företräde framför kortare bokning. Riktvärde är att reseflygning som ger 50% eller mer flygtid bör ges företräde

5.5 Reseflygningar

5.5.1 Reseflygning
Vid reseflygningar eller bokningar som överskrider 6 timmar per dag bör flygtidsuttaget minst uppgå till nedanstående värden:
Vardagar: En timme per dag
Lördag, söndag och helgdag: Två timmar per dag

5.5.2 Avresa
Vid avresa före kl 16 räknas avresesdagen
5.5.3 Hemkomst
Vid hemkomst eftre kl 10.00 räknas hemkomstdagen

Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.